Sản phẩm Nổi bật

Danh Sách Nhà Máy Đạt GMP-EU ở Việt Nam

Danh Sách Nhà Máy Đạt GMP-EU ở Việt Nam

Ngành sản xuất dược phẩm trong nước đang ngày càng phát triển và có tiềm năng tăng trưởng lớn trong tương lai. Lợi thế cạnh tranh trong ngành sẽ ưu tiên dành cho những cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đầu tư các dây chuyền sản xuất hiện đại, đồng bộ, không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn nội địa mà cả tiêu c